Úvodní strana » Ochrana osobních údajů

Informace o zpracování osobních údajů

 1. Společnost AQIN s.r.o., se sídlem Hvězdova 33, 140 00 Praha, IČ: 2905006, zapsaná ve veřejném rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 162855 (dále jen „AQIN“) zpracovává osobní údaje v souladu s platnými právními předpisy, zejména, s účinností ode dne 25. května 2018, s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 (obecné nařízení o ochraně osobních údajů, dále jen „GDPR“). Níže vám jako našemu koncovému uživateli (dále jen „Koncový uživatel“) poskytujeme základní informace o zpracování osobních údajů.
 2. V rámci obchodního vztahu mezi AQIN a Koncovým uživatelem zpracovává AQIN následující osobní údaje Koncových uživatelů (popř. fyzických osob zastupujících Koncového uživatele, je-li Koncový uživatel právnickou osobou), a to zejména:
  - jméno a příjmení
  - adresa
  - funkce
  - místo podnikání
  - IČ, DIČ
  - číslo bankovního účtu
  - telefonní číslo
  - faxové číslo
  - e-mailová adresa
  - případně další údaje poskytnuté Koncovým uživatelem v rámci vzájemné obchodní spolupráce

  (dále jen „Osobní údaje“)

 3. Osobní údaje budou zpracovány za účelem identifikace smluvních stran a plnění ze smlouvy a dále za účelem evidence smlouvy a budoucího případného uplatnění a obrany práv a povinností smluvních stran, případně také pro marketingové účely na základě oprávněného zájmu AQIN.

 4. Osobní údaje budou zpracovávány za výše uvedeným účelem po dobu trvání smluvního vztahu a dále po dobu 10 let od posledního plnění ze smlouvy, nepožaduje-li jiný právní předpis uchování smluvní dokumentace po dobu delší.

 5. AQIN prohlašuje, že veškeré osobní údaje jsou důvěrné a nebudou poskytnuty žádné třetí osobě vyjma veřejnoprávních orgánů, vůči nimž má AQIN zákonnou povinnost sdělovat takové osobní údaje, poštovních doručovatelů při komunikaci s Koncovým uživatelem.

 6. Za podmínek stanovených v GDPR má Koncový uživatel zejména právo požadovat od AQIN přístup k Osobním údajům, právo na jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, a právo vznést námitku proti zpracování, jakož i právo na přenositelnost údajů.

 7. Koncový uživatel má právo podat stížnost u dozorového úřadu, pokud se domnívá, že zpracováním Osobních údajů bylo porušeno GDPR. Tímto dozorovým úřadem je pro subjekty údajů s bydlištěm v České republice Úřad pro ochranu osobních údajů.